Για τους ευρωπαϊκούς στρατιωτικούς μηχανισμούς του κεφαλαίου και το 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Από τη Δευτέρα 02 έως την Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων στο Πεδίο Βολής Κρήτης από Μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και αξιολόγησης τους. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν βολές πιστοποίησης Κατευθυνομένων Βλημάτων (Κ/Β) TOR-M1 και OSA-AK καθώς και εκπαιδευτικές βολές Κ/Β ΗAWK, ASRAD και MANPAD (STINGER). (EUROKINISSI/ΓΕΕΘΑ)

Το δεύτερο κείμενο των θέσεων του 21ου Συνέδριου του ΚΚΕ, έχει πολύ ενδιαφέροντα κείμενα για τους φαντάρους.

Αξίζει ιδιαίτερα να σταθούμε στη θέση 12, καθώς γίνεται αναφορά σε ευρωπαϊκούς  μηχανισμούς και θεσμούς που σχετίζονται με την ευρωενωσιακή στρατηγική στους τομείς της ασφάλειας, των ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας.

Η ΕΕ αντιµετωπίζει την υδρόγειο ως «στρατηγικό περιβάλλον της», µε βάση την Παγκόσµια Στρατηγική την οποία έχει εκπονήσει κι ετοιµάζει την αναπροσαρµογή της. Επιδιώκει επίσης την πιο αποτελεσµατική διείσδυση των ευρωπαϊκών µονοπωλίων σε τρίτες χώρες. Έτσι, συγκροτήθηκε η λεγόµενη «Μόνιµη Διαρθρωµένη Στρατιωτική Συνεργασία» (PESCO). Παράλληλα, προωθείται η γαλλικής έµπνευσης «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Επεµβάσεων», για να ξεπερνιούνται οι καθυστερήσεις που προκαλεί η διαδικασία των οµόφωνων αποφάσεων, ώστε να εκτελούνται ιµπεριαλιστικές αποστολές άµεσα. Ήδη, σήµερα, η ΕΕ έχει ξετυλίξει ιµπεριαλιστικές αποστολές σε τρεις ηπείρους.

Παίρνονται µέτρα για την προώθηση του στόχου της λεγόµενης «Στρατηγικής Αυτονοµίας» στο πλαίσιο της ενδυνάµωσης της συµµαχίας και των κοινών επεµβάσεων µε το ΝΑΤΟ, που παραµένει ο βασικός πυλώνας της.

Με στόχο την αυτόνοµη στρατιωτική επάρκεια, ενισχύεται ο σχεδιασµός ανάπτυξης προγραµµάτων έρευνας κι εξοπλισµών από την ευρωενωσιακή αγορά, σε µια προσπάθεια να υποχωρήσει η εξάρτηση από την αµερικανική αγορά εξοπλισµών. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν η χρηµατοδότηση του λεγόµενου «Ευρωπαϊκού Ταµείου Άµυνας» (EDF) και το «Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης στον τοµέα της Άµυνας» (EDIDP) καθώς και η συγκρότηση του µηχανισµού της ετήσιας Συντονισµένης Αξιολόγησης Άµυνας (CARD) για τον έλεγχο υλοποίησης των ευρωενωσιακών στόχων σε εξοπλισµούς και την προώθηση των στρατιωτικών µηχανισµών και αποστολών από τα κράτη – µέλη στα αντίστοιχα πρότυπα του «ευρωπαϊκού εξαµήνου» για την οικονοµία.

Για τον εκσυγχρονισµό της αµυντικής βιοµηχανίας της ΕΕ καλούνται τα κράτη – µέλη να δίνουν το 2% του ΑΕΠ τους για τους εξοπλισµούς της ΕΕ, πέραν των υποχρεώσεων στο ΝΑΤΟ. Η PESCO σχεδιάζεται να αναβαθµίσει τη λεγόµενη «στρατιωτική κινητικότητα».

Βαθαίνει η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και αυτό καταγράφεται και στη συγκρότηση του «Ευρωπαϊκού Μηχανισµού για την Ειρήνη» (ΕΜΕ), ενός νέου ταµείου πέραν του προϋπολογισµού (Πολυετές Δηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021 – 2027), ύψους 10,5 δισ. ευρώ. Από τον µηχανισµό αυτό θα χρηµατοδοτούνται οι δράσεις της «Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας» (ΚΕΠΠΑ).

Προωθούνται επίσης οι σχεδιασµοί για την ενίσχυση του «Μηχανισµού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας», ισχυρού εργαλείου για την παρέµβαση της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Την ίδια περίοδο, το Brexit εξέφρασε τη φυγόκεντρη τάση του Ηνωµένου Βασιλείου, που προϋπήρχε, και στηρίχτηκε από τις ΗΠΑ που επιδιώκουν να προωθήσουν ξεχωριστές συµφωνίες µε κράτη – µέλη της ΕΕ και να επιβάλουν κυρώσεις σε µονοπώλια και ισχυρές χώρες της ΕΕ, όπως είναι η Γερµανία, η Γαλλία.

Εισαγωγικά, πρέπει να επισημανθεί πως η πορεία της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης- δηλαδή η οικονομική, πολιτική και θεσμική ενοποίηση μεταξύ των ευρωπαϊκών αστικών κρατών, ακολουθεί την πορεία των σχέσεων και των αναπόφευκτων αντιθέσεων μεταξύ των ισχυρότερων, καταρχήν, ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και ακόλουθα των λιγότερο ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, τις γεωστρατηγικές ανάγκες των αστικών τους τάξεων στον ιμπεριαλιστικό κόσμο. H ενεργός συμμετοχή της αστικής τάξης της χώρας μας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, που περιλαμβάνουν και το στρατιωτικό σχεδιασμό  της ένωσης, υπηρετούν τα μακροπρόθεσμα και άμεσα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου.

Στην ιστορική διαδρομή της ΕΕ, μεγάλης σημασίας σταθμός ήταν η υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβόνας το 2007.  Με την υπογραφή αυτής της Συνθήκης και βασικά τον Δεκέμβριο του 2009, όπου τέθηκε σε ισχύ, η ΕΕ απέκτησε πλέον νομική προσωπικότητα, δηλαδή απέκτησε την ικανότητα να υπογράφει διεθνείς συνθήκες , ως πρακτική εφαρμογή και στήριξη της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Οι διατάξεις 42-46 της Συνθήκης της Λισαβόνας καλύπτουν την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), ως στρατιωτική έκφραση της ΚΕΠΠΑ, για να ειπωθεί απλά. Πρακτικά αυτό σήμαινε την θεσμική προσπάθεια συγκρότησης  ενός «ευρωστρατού» και δυνάμεων με δυνατότητα ανάπτυξης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για λογαριασμό των ευρωενωσιακών συμφερόντων, να επιτευχθεί και μια ορισμένη στρατιωτική αυτονομία από το ΝΑΤΟ. Όλοι οι μηχανισμοί-θεσμοί που αναφέρονται στη θέση 12 είναι προϊόν αυτής διαδικασίας  «ολοκλήρωσης»  της ΕΕ σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων, μια διαδικασία σε εξέλιξη και με δυσκολίες καθώς αφορά ένα νευραλγικό μέρος του σύγχρονου αστικού κράτους στην εθνο-κρατική του βάση, τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε ο στρατιωτικός σχεδιασμός για στρατιωτική αναβάθμιση και στρατηγική αυτονομία των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων. Το ΝΑΤΟ διατηρεί πάντοτε τον πρώτο λόγο στο ιμπεριαλιστικό έργο του ευρωατλαντικού κόσμου αλλά οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις τις τελευταίας 20αετίας και οι οξυμένοι ανταγωνισμοί κυρίως την τελευταία δεκαετία έθεσαν νέες προτεραιότητες. Η ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια ή για να ειπωθεί ακριβέστερα, η στρατιωτική ισχύς και αυτάρκεια της ΕΕ για εκπλήρωση των ιμπεριαλιστικών στόχων του ευρωπαϊκού κεφαλαίου εισέρχεται στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα εμφανώς ενισχυμένη, θεσμικά και οργανικά.

Η Μόνιμη Διαρθρωμένη Στρατιωτική Συνεργασία (PESCO) συγκροτήθηκε το 2017, με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη σύγκλιση στον στρατιωτικό τομέα μεταξύ των κρατών-μελών που το επιθυμούσαν.  Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη πλην της Δανίας και της Μάλτας.  Σκοπός του συγκεκριμένου θεσμού είναι να επιτευχθεί ένας σημαντικός βαθμός  διαλειτουργικότητας και στρατιωτικής επάρκειας και δυνατοτήτων μεταξύ συμμετεχόντων κρατών-μελών σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο αποστολών και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, αυτή τη στιγμή τρέχουν 47 προγράμματα μέσω της PESCO σε τομείς της έρευνας, εκπαίδευσης, παραγωγής οπλικών συστημάτων και μέσων για τις ένοπλες δυνάμεις  και τις  λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης από τη στεριά, τη θάλασσα, τον αέρα, μέχρι το διάστημα και τον κυβερνοχώρο.

Το Ευρωπαικό Ταμείο Άμυνας (EDF), συγκροτήθηκε και αυτό το 2017, όχι τυχαία, για να στηριχθεί οικονομικά και επενδυτικά το σχέδιο της ΕΕ στον στρατιωτικό τομέα. Στόχος του ταμείου είναι να συμβάλλει στη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, ευρωπαϊκών εταιρειών, ακόμα και μεταξύ ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, για την ανάπτυξη της στρατιωτικής τεχνολογίας. Το EDF  από τη μία χρηματοδοτεί την από κοινού έρευνα σε προγράμματα άμυνας και από την άλλη παρέχει κίνητρα σε ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκά κράτη για συνεργασία στην επένδυση και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων άμυνας και τεχνολογιών για στρατιωτική χρήση.  Το EDF επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους της στρατιωτικής βιομηχανίας στην ΕΕ με κρατικό και ευρωενωσιακό χρήμα. Αποβλέπει στην ομαδοποίηση προμηθειών εξοπλισμων από περισσότερα κράτη – μέλη και στοχεύει στην αντίστοιχη αποδυνάμωση των μεριδίων της αγοράς εξοπλισμών ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Ευρώπη, οι οποίες ακολουθούν τους δικούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς εντάσσονται για παράδειγμα και οι συμφωνίες των ομίλων πολεμικής βιομηχανίας Γαλλίας-Γερμανίας για την ανάπτυξη ενός νέου μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς,  όπως και η κατασκευή ενός νέου άρματος, του MGCS (Main Ground Combat System), που θα αντικαταστήσει τα Leopard-2 και τα Leclerc έως το 2030 από την γερμανική Krauss-Maffei-Wegmann και την γαλλική Nexter.

Κατεύθυνση του EDF είναι η έρευνα και η παραγωγή να είναι ενταγμένα στους επιθετικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς όχι μόνο της ΕΕ αλλά και του ΝΑΤΟ. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τα κράτη  – μέλη  να δίνουν το 2% του ΑΕΠ τους για τους εξοπλισμούς της ΕΕ πέραν αυτών που δίνονται για τις ανάγκες του  ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που οι λαοί, εν μέσω πανδημίας, πληρώνουν με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς την εγκατάλειψη των δημόσιων συστημάτων υγείας σε όλα τα κράτη – μέλη. 

Στα προγράμματα του EDF  εμφανίζεται και το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης στον τοµέα της Άµυνας (EDIDP). Το συγκεκριμένο βιομηχανικό πρόγραμμα εγκρίθηκε από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2018. Το πρώτο δοκιμαστικό ερευνητικό πρόγραμμα έλαβε χώρα το διάστημα 2017-2019, είχε ύψος  90 εκ. ευρώ και στήριξε 18 έργα. Με την επιτυχία του δοκιμαστικού προγράμματος ακολούθησε το EDIDP, με προβλεπόμενη χρηματοδότηση ύψους 500 εκ. ευρώ, για το διάστημα 2019-2020.

Μάλιστα, στον διαγωνισμό που ακολούθησε το καλοκαίρι του 2020, η Ελλάδα έδωσε το «παρών» με τέσσερις προτάσεις από ευρωπαϊκές κοινοπραξίες, με συμμετοχή και  ελληνικών εταιριών, οι οποίες έγιναν όλες δεκτές. Τα τέσσερα προγράμματα αφορούν στην ανάπτυξη συστήματος tacticalUAV, λογισμικού ανίχνευσης απειλών στην κυβερνοασφάλεια, λογισμικού υποστήριξης λήψης αποφάσεων σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης και στην ανάπτυξη τακτικού συστήματος με τεχνολογίες αιχμής στις τηλεπικοινωνίες. Έτσι λοιπόν, η ελληνική αμυντική βιομηχανία και η επιστημονική έρευνα καλύπτει τις δεσμεύσεις της συμμετοχής της χώρας στην PESCO.

Ήδη πάντως από το καλοκαίρι του 2018, ο μακρόχρονος σχεδιασμός του EDIDP, προβλέπει την επένδυση ύψους 13 δισ. ευρώ στο διάστημα 2021-2027. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν, ότι η ερχόμενη δεκαετία βρίσκει τα καπιταλιστικά κράτη και τις ενώσεις τους να «ακονίζουν τα μαχαίρια» τους.

Ο μηχανισμός της ετήσιας Συντονισµένης Αξιολόγησης Άµυνας (CARD) είναι ένα ακόμη εργαλείο που εντάσσεται στο πολυπλόκαμο στρατιωτικό μηχανισμό που επιχειρεί η ΕΕ να στήσει μπροστά στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Όπως με ευκρίνεια τοποθετούνται και οι θέσεις,  μέσω της CARD θα εξασφαλίζεται η τήρηση και επιτήρηση ως προς τις δεσμεύσεις των κρατών-μελών, για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ένωσης.

Τέλος,  ο λεγόμενος  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη  είναι ένα ακόμη πολύ επικίνδυνο εγχείρημα της ΕΕ να πρωταγωνιστήσει πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα και με ένοπλα μέσα. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ήδη από το 2004, είχε συγκροτηθεί μηχανισμός χρηματοδότησης των στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ αλλά με το νέο μηχανισμό χρηματοδότησης των ιμπεριαλιστικών αποστολών και επεμβάσεων και σε συντονισμό με τον Μηχανισµό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας θα ακολουθήσουν ποιοτικές  αλλαγές στο μέγεθος και την έκταση των δυνάμεων που θα μπορούν να υποστηριχθούν.

Μιλάμε για έναν επιπλέον προϋπολογισμό που καλούνται να πληρώσουν οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι. Δεν χρειάζεται να ειπωθούν πολλά. Εξάλλου μας τα εξηγεί ο γερμανός Υπουργός Εξωτερικών X. Μάας: «Χάρη στον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη, η ΕΕ θα είναι σε θέση να συμβάλει στην ανθεκτικότητα των χωρών εταίρων στην Αφρική και στις γειτονικές χώρες. Ο ΕΜΕ αποτελεί θεμελιώδη επένδυση στην ειρήνη και τη σταθερότητα που θα επιτρέψει στην ΕΕ και τους εταίρους της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και ευέλικτα τις διεθνείς κρίσεις.»

Όπου βλέπετε «ειρήνη» και «σταθερότητα» βάλτε «βαρβαρότητα» και «ανασφάλεια» για τους λαούς και το μήνυμα έχει ληφθεί όπως πρέπει.

Αυτά είναι μόλις μερικά από τα εργαλεία και τα θεσμικά όργανα που έχει συγκροτήσει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια για να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος σε σχέση με ανταγωνιστικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Η χρόνια στρατιωτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ και την πολεμική βιομηχανία των ΗΠΑ ειδικότερα, καθόριζαν και ακόμη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την στρατιωτική ετοιμότητα της ΕΕ.

Γιαυτό λαός και νεολαία πρέπει να δυναμώσουν τον αγώνα για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Το κλείσιμο της βάσης της Σούδας και όλων των βάσεων. Ειδικά για τους φαντάρους είναι επίκαιρο το σύνθημα “Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά”.

Πανούσης Αλέξης
Απόφοιτος του μεταπτυχιακού Γεωπολιτικής Ανάλυσης,
Γεωστρατηγικής Σύνθεσης και Σπουδών Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...