ΚΚΕ: Ερώτηση για τη διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Πηγή: ΓΕΕΘΑ

Ερώτηση κατέθεσε το ΚΚΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: Διαδικασία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης δαπάνης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), αναφέρονται παράπονα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ότι κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών πτυχίων ξένων γλωσσών, η υπηρεσία επιστρέφει τα νόμιμα επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα των πτυχίων αυτών και τους υποχρεώνει να επικυρωθούν αυτά μόνο από τους φορείς που τα εξέδωσαν. Με τη διαδικασία που προτείνεται από την υπηρεσία, εγκυμονεί ο κίνδυνος να χαθεί το δικαίωμα για τη λήψη της δαπάνης, αφού μπορεί να παρέλθει το χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος.   

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Τ.Β 2170/2019), ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: «Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών, από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 παρ. 1 αναφέρεται: «Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων που αποκτά πτυχία αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής γλώσσας καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης (δίδακτρα και εξέταστρα), εφόσον τα πτυχία αυτά κατά το χρόνο της υποβολής τους γίνονται δεκτά από το Ανώτατα Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ως αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για το αντίστοιχο επίπεδο»

Μάλιστα στο άρθρο 3, της ανωτέρω απόφασης με τίτλο: «Τρόπος καταβολής – Δικαιολογητικά», αναφέρεται ότι: «Για την κάλυψη της δαπάνης κατατίθεται από τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Κλάδου τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αναφορά του δικαιούχου β. Αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμο επικυρωμένο».

Επίσης σύμφωνα με το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Τ.Α 45/1999), όπως τροποποιήθηκε, αναφέρεται ότι: «Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων … Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο … Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο…. 3. Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα…».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός 

  1. Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την απρόσκοπτη και άμεση κατάθεση δικαιολογητικών αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;
  2. Γιατί το υπουργείο Άμυνας δεν εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την επικύρωση των αντιγράφων από δικηγόρο, των ως άνω πτυχίων;

Δείτε ακόμα...