Κομισιόν: Οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ψαράδες στη Θεσσαλονίκη σε κινητοποίηση για τον νόμο για το Ασφαλιστικό
(Φώτο Αρχείου) Αλιευτικά σκάφη/ Πηγή: Eurokinissi

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα πρόταση για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων. Η πρόταση εφαρμόζει το πολυετές σχέδιο διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη Δυτική Μεσόγειο, συνεχίζοντας να μειώνει την αλιευτική προσπάθεια στην περιοχή. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τα χέλια, τα κόκκινα κοράλλια, τα δελφίνια, τα μικρά πελαγικά είδη και τα βενθοπελαγικά αποθέματα στην Αδριατική, τα αποθέματα κόκκινων γαρίδων βαθέων υδάτων στο Ιόνιο Πέλαγος, το Λεβάντε και στα Στενά της Σικελίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM).

Στη Μαύρη Θάλασσα, προτείνονται όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για καλκάνι και παπαλίνα. Όσον αφορά το καλκάνι, η πρόταση θα μεταφέρει την ποσόστωση της ΕΕ που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της αναθεώρησης του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του turbot GFCM. Για την παπαλίνα, η Κομισιόν προτείνει να διατηρηθεί το ίδιο όριο αλιευμάτων με το 2020.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να αποφασίσουν σχετικά με την πρόταση στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας του Νοεμβρίου. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Αναλυτικά: μετά την έγκριση και την έναρξη ισχύος του πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, η παρούσα πρόταση καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία), εκφραζόμενες σε μέγιστη επιτρεπόμενη αλιευτική προσπάθεια. Η παρούσα πρόταση καθορίζει επίσης αλιευτικές δυνατότητες βάσει συμφωνιών που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), μιας περιφερειακής οργάνωσης διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος της ΓΕΑΜ, από κοινού με τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ είναι δεσμευτικά για τα μέλη της.

Τέλος, όσον αφορά τον Εύξεινο Πόντο, η παρούσα πρόταση καθορίζει μια αυτόνομη ποσόστωση για την παπαλίνα, προκειμένου να μην αυξηθεί το σημερινό επίπεδο θνησιμότητας λόγω αλιείας. Για το καλκάνι, η πρόταση ενσωματώνει το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) και τις ποσοστώσεις που έχει θεσπίσει η ΓΕΑΜ. Απώτερος στόχος είναι να ανέλθουν και να διατηρηθούν αποθέματα σε επίπεδα που επιτρέπουν να επιτευχθεί η μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ). Ο στόχος αυτός έχει ενσωματωθεί ρητά στον βασικό κανονισμό της ΚΑΠ, του οποίου το άρθρο 2 παράγραφος 2 προβλέπει ότι αυτός ο στόχος «θα επιτευχθεί έως το 2015, όπου είναι δυνατόν, και […] μέχρι το 2020 το αργότερο για όλα τα αποθέματα.» Αυτό αντανακλά τη δέσμευση που ανέλαβε η Ένωση όσον αφορά τα συμπεράσματα της παγκόσμιας διάσκεψης κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 και το συναφές σχέδιο εφαρμογής. Από την άλλη πλευρά, οι διατάξεις του πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα αποσκοπούν στην επίτευξη θνησιμότητας λόγω αλιείας στο επίπεδο της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) σε προοδευτική βάση με βαθμιαίες αυξήσεις έως το 2020, όπου είναι δυνατόν, και το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάσθηκε στο Συμβούλιο [COM(2020) 377 final 2020/0178 (NLE)], σε ότι αφορά τη Μεσόγειο Θάλασσα προβλέπονται τα εξής:

Στο άρθρο για το ευρωπαϊκό χέλι:

 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla), συγκεκριμένα τις στοχευμένες, παρεμπίπτουσες και ερασιτεχνικές μορφές αλιείας, σε όλα τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των γλυκών υδάτων και των μεταβατικών υφάλμυρων υδάτων, όπως οι λιμνοθάλασσες και οι εκβολές ποταμών.
 2. Η αλιεία ευρωπαϊκού χελιού από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ενωσιακά και διεθνή ύδατα της Μεσογείου απαγορεύεται για συνεχή περίοδο τριών μηνών, η οποία ορίζεται από κάθε κράτος μέλος. Η περίοδος απαγόρευσης αλιείας είναι συνεπής προς τους στόχους διατήρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1100/2007, τα εθνικά σχέδια διαχείρισης και τα χρονικά πρότυπα μετανάστευσης του χελιού στα οικεία κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν την περίοδο που ορίζουν στην Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης αλιείας και οπωσδήποτε πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2021.
 3. Τα επίπεδα αλιευμάτων αποθεμάτων ευρωπαϊκού χελιού από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη στη Μεσόγειο Θάλασσα δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Σε ότι αφορά το άρθρο για το κόκκινο κοράλλι:

 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες για τη συγκομιδή κόκκινων κοραλλιών (Corallium rubrum), συγκεκριμένα τη στοχευμένη και ερασιτεχνική αλιεία στη Μεσόγειο Θάλασσα.
 2. Για τη στοχευμένη αλιεία, ο μέγιστος αριθμός αδειών αλιείας και οι μέγιστες ποσότητες αποθεμάτων κόκκινων κοραλλιών που συλλέγονται από ενωσιακά αλιευτικά σκάφη και ενωσιακές δραστηριότητες συγκομιδής δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα που ορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.
 3. Απαγορεύεται στα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου η μεταφόρτωση κόκκινων κοραλλιών στη θάλασσα.
 4. Όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της αλίευσης και της διατήρησης επί του σκάφους, της μεταφόρτωσης ή της εκφόρτωσης κόκκινων κοραλλιών.

Σε ότι αφορά το άρθρο για τον κυνηγό:

 1. Το παρόν άρθρο ισχύει για όλες τις εμπορικές δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές αλιευτικές δραστηριότητες με χρήση εξοπλισμού συγκέντρωσης ιχθύων για την αλίευση κυνηγού (Coryphaerna hippurus), στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου.
 2. Ο μέγιστος αριθμός σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν κυνηγό καθορίζεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Σε σχέση με το Ιόνιο Πέλαγος, τη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και στενό της Σικελίας το άρθρο 13  προβλέπει τα εξής:

 1. Το παρόν άρθρο ισχύει για όλες τις δραστηριότητες των ενωσιακών αλιευτικών σκαφών και άλλες ενωσιακές δραστηριότητες αλίευσης κόκκινης γιγαντογαρίδας (Aristaeomorpha foliacea) και κόκκινης γαρίδας (Aristeus antennatus), στο Ιόνιο πέλαγος, στη Θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου και στο στενό της Σικελίας.
 2. Ο μέγιστος αριθμός αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν βενθοπελαγικά αποθέματα καθορίζεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Όταν εγκριθεί από τους 27 ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Πηγή: Real.gr

Δείτε ακόμα...