Κρατικός προϋπολογισμός: Έλλειμμα €1,5 δις το πρώτο τρίμηνο του 2020

Χρήματα-οικονομία-ευρώ

Έλλειμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 783 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,4 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019, παρουσιάζει ο Κρατικός Προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης για την περίοδο του Γενάρη – Απρίλη 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.100 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.353 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού 90 εκατ. ευρώ περίπου (60 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Μάρτη 2020 και 30 εκατ. ευρώ περίπου για το μήνα Απρίλη 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». Το ανωτέρω ποσό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15.425 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.246 εκατ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Γενάρη – Απρίλη 2020, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 20 εκατ. ευρώ ή 3,4%.

β) Μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ ή 18,7%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 20,9%.

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 339 εκατ. ευρώ ή 6,8 %.

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 137 εκατ. ευρώ ή 9,8%.

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 17,9%.

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 27,8%.

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 20,1%.

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 32,2%.

η)Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 28 εκατ. ευρώ ή 4,9%.

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 55 εκατ. ευρώ ή 12,2%.

Εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 52 εκατ. ευρώ ή 12%.

ι) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 220 εκατ. ευρώ ή 7,3%.

ια) Φόροι κεφαλαίου κατά 23 ή εκατ. ευρώ 29,1%.

ιβ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 23 εκατ. ευρώ ή 5,2%.

ιγ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ ή 39,1%.

ιδ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 19 εκατ. ευρώ ή 3,8%.

Εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 14,2%.

ιε) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ ή 99,5%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.325 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 106 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.219 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.267 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Απρίλη 2020, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 2.997 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1.188 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.

Η μείωση αυτή οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι το Μάρτη 2020 εισπράχτηκε ποσό 779 εκατ. ευρώ (528 εκατ. ευρώ αποτυπώνονται στην κατηγορία «Λοιποί φόροι επί παραγωγής» και 251 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μεταβιβάσεις»), που αφορά μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα έσοδα από «ANFAs & SMPs», που είχαν αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθούν τον Απρίλη 2020 και αφετέρου στις επιπτώσεις από τα μέτρα για την COVID-19.

Ειδικότερα και λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η πραγματική μείωση των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού το μήνα Απρίλη ανήλθε σε 409 εκατ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο και οφείλεται στη λήψη μέτρων φορολογικής ανακούφισης, όπως η αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των βεβαιωμένων οφειλών στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό, καθώς και η παροχή κινήτρου έκπτωσης 25% εφόσον κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους (ΦΠΑ και βεβαιωμένοι φόροι).

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.264 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 1.155 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Απρίλη 2020, είναι οι κάτωθι:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ.

β) Μεταβιβάσεις κατά 20 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλη 2020 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 72 εκατ. ευρώ.

β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 91 εκατ. ευρώ.

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 63 εκατ. ευρώ.

δ) ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ.

ε) Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 14 εκατ. ευρώ.

στ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ.

ζ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 18 εκατ. ευρώ.

η) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 44 εκατ. ευρώ.

θ) Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 21 εκατ. ευρώ.

Εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 19 εκατ. ευρώ.

ι) Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 529 εκατ. ευρώ.

ια) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 89 εκατ. ευρώ.

ιβ) Φόροι κεφαλαίου κατά 16 ή εκατ. ευρώ.

ιγ) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 51 εκατ. ευρώ.

Εκ των οποίων: Φόροι οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ.

ιδ) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 47 εκατ. ευρώ.

ιε) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 68 εκατ. ευρώ.

Εκ των οποίων: Επιστροφές δαπανών κατά 13 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 361 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 245 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Απρίλη 2020 ανήλθαν σε 267 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (234 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Γενάρη – Απρίλη 2020 ανήλθαν στα 18.172 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.064 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (17.108 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι:

α) Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της COVID-19, ύψους περίπου 720 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).

β) Οι αυξημένες εκροές του ΠΔΕ κατά 658 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (κατά 582 εκατ. ευρώ).

γ) Οι αυξημένες πληρωμές για τόκους κατά 119 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα κινήθηκε η υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Γενάρη – Απρίλη 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κατά 1.175 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του ΠΔΕ, το οποίο παρουσίασε αυξημένη δαπάνη κατά 922 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Απρίλη 2020 ανήλθαν στα 5.246 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 1.189 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (4.057 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των προαναφερομένων αιτιών (αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας της COVID-19 και υπέρβαση στόχου ΠΔΕ).

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...