ΠΟΕΣ: Για τον χρόνο Διοίκησης – Ειδικής Υπηρεσίας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών Υγειονομικού

ΠΟΕΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) για την μη αποκατάσταση του μείζονος προβλήματος αναφορικά με τον χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΣΞ, που υπηρετούν, κατά διαταγή της Υπηρεσίας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) και δεν προσμετράται ως τέτοιος. Το ίδιο πρόβλημα ισχύει και για τους συναδέλφους τους που υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντά τους, κατά διαταγή της Υπηρεσίας, στους Σταθμούς Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) των Φρουρών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένη συνδικαλιστική Ομοσπονδία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 860

Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα, Τηλ: 2168004777, FAX: 2168004778
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.poes.gr
e-mail: info@poes.gr

Χρόνος Διοίκησης – Ειδικής Υπηρεσίας Ανθστών – Υπξκών Υγειονομικού

ΣΧΕΤ : α. ΠαΔ 4-19/2012/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4γ β. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις») γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 152/13.8.2019 έγγραφό μας Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Πέρασε σχεδόν ένα (1) έτος από το (γ) σχετικό έγγραφό μας και μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι ουδεμία ενέργεια έλαβε χώρα προκειμένου να αποκατασταθεί ένα μείζον, κατά την άποψή μας, πρόβλημα αναφορικά με το χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών του ΣΞ, που υπηρετούν κατά διαταγή της Υπηρεσίας, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) και δεν προσμετράται ως τέτοιος (χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας).

Ενόψει των ετησίων μεταθέσεων για το τρέχον έτος, μας εγνώσθη ότι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα (υπολογισμός ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας) αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοί μας Ανθυπασπιστές – Υπαξιωματικοί Υγειονομικού Σώματος ειδικότητας βοηθού νοσηλευτή του ΣΞ, που υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντά τους, κατά διαταγή της Υπηρεσίας, στους Σταθμούς Επανακτησίμων (ΣΤΕΠ) των Φρουρών, οι οποίοι διαθέτουν ιατρεία, θαλάμους, κλίνες ανάρρωσης των ασθενών και γενικότερα υποδομή και προϋποθέσεις, καθώς και στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) νεοσυλλέκτων της Ελλάδας, οι οποίες/οι καλούνται να μετατεθούν, προκειμένου να συμπληρώσουν το τυπικό αυτό προσόν (χρόνο διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας στο βαθμό τους) ώστε να προαχθούν.

Αν και στην παρ. 21 της (α) σχετικής αναφέρεται ότι η υπηρεσία των Ανθυπασπιστών και των Υπαξιωµατικών, που εκτελούν καθήκοντα ανάλογα του βαθµού και της ειδικότητάς τους, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σε Μονάδες ή Υπηρεσίες εκτός των Όπλων – Σωµάτων που ανήκουν, λογίζεται ως χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας, εν τούτοις στα Παραρτήματά της δεν μεταφέρθηκε η βούληση αυτή για τους υπηρετούντες σε έτερα όπλα (ΠΑ και ΠΝ), με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και το πρόβλημα να διαιωνίζεται.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα τροποποίησης του Παραρτήματος «ΙΒ» της (α) σχετικής, προσθέτοντας στις θέσεις στις οποίες η υπη
ρεσία λογίζεται εξ ολοκλήρου ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τους Ανθστές – Υπξκούς Υγειονομικού Σώματος ειδικότητας βοηθού νοσηλευτή του ΣΞ και οποιαδήποτε Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία έχει μετατεθεί το στέλεχος για λόγους συνυπηρέτησης ή κοινωνικών κριτηρίων, ανεξαρτήτως βαθμού και προελεύσεως όπου ασκεί εν τοις πράγμασι τα καθήκοντά του σύμφωνα με την ειδικότητά του, ιδίως δε οι ΣΤΕΠ και τα ΣΥΠΟ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τη δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων κανονιστικών κειμένων σε διακλαδικό επίπεδο, περί των Μονάδων – Υπηρεσιών στις οποίες ο χρόνος κατά τον οποίο υπηρετούν τα στελέχη λογίζεται ως χρόνος διοίκησης – ειδικής υπηρεσίας, λαμβανομένου υπόψη και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του (β) σχετικού, σύμφωνα με την οποία, πλέον, για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

Το ΓΕΕΘΑ/Β1, προς το οποίο κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τις περαιτέρω κατά κρίση του ενέργειες.

Οι κ.κ. βουλευτές της ΒτΕ, στις/στους οποίες/οποίους κοινοποιείται ομοίως το παρόν, παρακαλούνται για την παρέμβασή τους προς επίλυση του ανακύψαντος προβλήματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου τους. Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας

Κατσανεβάκης Ιωάννης Επισμηναγός (ΥΑΔ) 6983503514

Δείτε ακόμα...