ΠΟΕΣ: Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών

ΠΟΕΣ

Με έγγραφο της προς τον υπουργό Άμυνας η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) ζητά την κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όπως σημειώνεται:

“Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε παράπονα συναδέλφων μας, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να λάβουν τη δαπάνη που κατέβαλαν για την απόκτηση πτυχίων ξένων γλωσσών, ως προβλέπεται, κατά τη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία επιστρέφει τα νόμιμα επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα των πτυχίων αυτών και τους υποχρεώνει να επικυρωθούν τούτα μόνο από τους φορείς που τα εξέδωσαν.

Θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτής της Υπηρεσίας έρχεται σε σύγκρουση με τα ισχύοντα στη νομοθεσία και βάζει τις/τους συναδέλφους σε μια χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία, με κίνδυνο απώλειας του αυτού δικαιώματος λήψης της δαπάνης, λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου.”

Και συνεχίζει:

“Εάν ήθελε η νόμιμη επικύρωση να γίνεται μόνο από τον φορέα που εξέδωσε το πτυχίο, τότε η διατύπωση «νόμιμα επικυρωμένο» θα είχε άλλη θέση στην πρόταση, δηλαδή θα ήταν η εξής: « …. άλλων και αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών νόμιμα επικυρωμένο από τον Φορέα παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας.».”

“Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία … υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.”

Ολόκληρο το έγγραφο μπορείτε να το δείτε εδώ.

Δείτε ακόμα...