Πυροσβεστική: Προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού

Πυροσβεστική Ακαδημία - Τελετή Αποφοίτησης 95 Επιπυραγών
Φώτο Αρχείου / Πυροσβεστική Ακαδημία – Τελετή Αποφοίτησης 95 Επιπυραγών / Πηγή: Fireservices.gr

Προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αξιωματικών, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και στη Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών στη Πυροσβεστική Ακαδημία (ΠΥΡ.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

  1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής, τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου IX της παρούσας, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορών (courier) κατά το χρονικό διάστημα από ημέρα Δευτέρα 07-06-2021 μέχρι και ημέρα Τετάρτη 16-06-2021, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της πανδημίας του κορωνοιού COVID – 19
  2. Για το εμπρόθεσμο της αποστολής της αίτησης λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή η ημερομηνία συνοδευτικού δελτίου μεταφοράς για αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).
  3. Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα αποστέλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται με αιτιολογημένη απάντηση.
  4. Η ημερομηνία υπογραφής της Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης και η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του Αιτούντα από την δημόσια αρχή θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ίδια και το αργότερο έως και 16/06/2021.
  5. Αναλυτικότερα:

Προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...