Στα 5,5 δισ. ευρώ το «ματωμένο» πλεόνασμα του Αυγούστου

Στα 5,5 δισ. ευρώ έφτασε το «ματωμένο» πλεόνασμα του οκταμήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία για την εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Αυγούστου το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 5,596 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,314 δισ. ευρώ. 

Τα καθαρά έσοδα είναι 43,118 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,636 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 833 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα προκύπτουν: 

1. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 39,838 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,344 δισ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής :

  • Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,488 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 805 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,594 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 60 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,938 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 10 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 12, 853 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,710 δισ. ευρώ.

2. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 39 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1 εκατ. ευρώ.

3. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,615 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,228 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

4. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 590 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,531 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, εξαιτίας κυρίως της μη είσπραξης κατά το μήνα Ιούνιο, του τιμήματος ύψους 1,496 δισ. ευρώ για τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

5. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,553 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,251 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων εσόδων από επιστροφές δαπανών κατά 649 εκατ. ευρώ και από τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά 260 εκατ. ευρώ τον μήνα Ιούνιο. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό των 2,553 δισ. ευρώ, ποσό 262 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 157 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Δείτε ακόμα...