Συμμετοχή των εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Συμβούλια Μεταθέσεων

EUROKINISSI

Της Αγγελικής  Κ.  Ξυδία, Δικηγόρου

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) με έγγραφό της τον Ιούνη 2020 έκανε γνωστό ότι σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 30Γ του Ν.1264/1982 ΦΕΚ Α’ 79, «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με βάση το παραπάνω έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), κατέθεσε την με αριθμό 7089/04-06-2020 ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των στρατιωτικών να συμμετέχουν στα συμβούλια μεταθέσεων.

Ωστόσο η κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το με αριθμό Φ.900α/2570/17127/25-06-2020 απαντητικό έγγραφό του αναφέρει ότι: «Η συμμετοχή εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των στρατιωτικών στα συμβούλια μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καταργήθηκε, όπως προκύπτει από τη ρητή διάταξη της παραγράφου 1δ του άρθρου 50 «Καταργούμενες Διατάξεις» του ν.4609/2019 (Α’ 67), την αιτιολογική έκθεση του νόμου, τις λοιπές συνοδευτικές του εκθέσεις, τα πρακτικά της συζήτησής του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων,στην Ολομέλεια της Βουλής και στον Πίνακα Τροποποιούμενων – Καταργούμενων διατάξεων του εν λόγω Νόμου.».

Όμως, η επίμαχη διάταξη της περίπτωσης 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, καταργήθηκε, υπό την ισχύουσα μορφή της, με το άρθρο 50 παρ.1δ΄ Ν.4609/2019, (ΦΕΚ Α 67/3.5.2019) και αντικαταστάθηκε υπό νέα μορφή με το άρθρο 66 παρ.12 του άνω Ν.4609/2019, η οποία διατυπώνει με σαφήνεια, το δικαίωμα συμμετοχής των εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Συμβούλια Μεταθέσεων και ειδικότερα:

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3883/2010 «Ένοπλες Δυνάμεις: Υπηρ. Εξέλιξη – Ιεραρχία, Στρατολογία. Στρατ. Σχολές κ.λ.π» ορίζεται ότι: 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθορίζεται η συγκρότηση των κατά κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους. Με την απόφαση αυτή εξειδικεύονται τα κατά Κλάδο Κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας και η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, (…….) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σε εφαρμογή της άνω διάταξης εκδόθηκε η με αριθμό Φ.411/1/294483/Σ.797/2018(ΦΕΚ468/14-02-2018)Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας: «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων», η οποία καθορίζει την συγκρότηση των κατά κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και την λειτουργία τους.

Στην διάταξη του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 «Εκδημοκρατισμός Συνδικαλ. Κινήματος-Συνδικαλιστικές ελευθερίες» αναφέρεται ότι:

«1.Ο νόμος αυτός, όπως ισχύει σήμερα, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 1, 14 παράγραφοι 3 έως 10, 15, 16 παράγραφοι 5 και 7 έως 9, 18 παράγραφος 1, 19 έως 22, 23 παράγραφοι 1 και 2, 24, 26, 27 και 30, εφαρμόζεται ανάλογα, με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στις επόμενες παραγράφους του άρθρου αυτού και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς όλων των Κλάδων και βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης. (Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 66 παρ.1 Ν.4609/2019,ΦΕΚ Α 67/3.5.2019).

2. (………). 3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, η άσκηση του δικαιώματος σύστασης σωματείων και συμμετοχής σε αυτά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Μόνο τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.» ( Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ.1 Ν.4494/2017, ΦΕΚ Α 165/2.11.2017).

4. Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν: «α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν. 3852/2010 (Α` 87) μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας … », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.

«β. Δέκα ή περισσότερες ενώσεις της περίπτωσης α` μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία, η οποία αποτελεί δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εν ενεργεία στρατιωτικών.» (Η περίπτωση β` της παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 66 παρ. 2 Ν.4609/2019,ΦΕΚ Α 67/3.5.2019).5.(………) 6. (……..)7. (……..)…….16. (……).

[17. Ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του δευτέρου εδαφίου της τέταρτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων του άρθρου 8 του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών του άρθρου των Ενόπλων Δυνάμεων- Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α` 167), εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Ο βαθμός του εκπροσώπου θα εξαρτάται από το Συμβούλιο συμμετοχής του].

Η παρ.17 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 50 παρ.1δ΄ Ν.4609/2019,ΦΕΚ Α 67/3.5.2019

ΚΑΙ με το άρθρο 66 παρ.12 του αυτού νόμου Η ΠΑΡ. 17 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ως εξής:

17. Ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτωσης β` της παραγράφου 4, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων.»

Επομένως,

Από την παράθεση των άνω διατάξεων με σαφήνεια προκύπτει ότι, η περίπτωση 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, που αφορά την συμμετοχή των εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των στρατιωτικών στα συμβούλια μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 παρ. 12 του Ν.4609/2019, (ΦΕΚ Α 67/3.5.2019), υπό την άνω αναφερόμενη μορφή, ενώ με την διάταξη της παρ. 1δ του άρθρου 50 του ιδίου άνω Ν.4609/2019καταργήθηκε, η προηγούμενη μορφή της εν λόγω διάταξης.

Συνεπώς,

σύμφωνα με την περίπτωση 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 παρ.12 του Ν.4609/2019, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της περίπτωσης β` της παραγράφου 4, που κατέχει οργανική θέση εσωτερικού, υπηρετεί σε Μονάδα της Αττικής και εκλέγεται από το συνέδριο κάθε δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, συμμετέχει ως παρατηρητής στα κατά Κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων του άρθρου 8 του ν. 3883/2010, εξαιρουμένων των Συμβουλίων Ανωτάτων. Η άνω διάταξη της περίπτωσης 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 παρ.12 του Ν.4609/2019, διατυπώνει με σαφήνεια το δικαίωμα συμμετοχής των εκπροσώπων των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Συμβούλια Μεταθέσεων. Οτιδήποτε άλλο, αποτελεί παράνομη και αβάσιμη ερμηνεία της εν λόγω διάταξης, που στοχεύει στην δημιουργία σύγχυσης, θέτοντας ανύπαρκτα εμπόδια και απαγορεύσεις, ως προς την συμμετοχή των εν λόγω εκπροσώπων των εν ενεργεία στρατιωτικών στα Συμβούλια Μεταθέσεων.

18/11/2020

Αγγελική  Κ.  Ξυδία
Δικηγόρος
Μιαούλη 25-27/ Πάτρα

Δείτε ακόμα...