Συνδικαλιστικός νόμος και παρατράγουδα του συνδικαλισμού στο Λ.Σ.-ΕΛ./ΑΚΤ

Πηγή: Eurokonissi

Παραθέτουμε άποψη στελέχους του Λ.Σ. αναφορικά με τον συνδικαλισμό στο Λ.Σ.

Ο Συνδικαλιστικός νόμος 1264/1982 , « ΦΕΚ Α’ 79  : Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων », κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και ρυθμίζει την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις απαγορεύεται να ασκούν κερδοσκοπική δραστηριότητα και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι τα Σωματεία  και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ομοσπονδίες. Από τους εργαζομένους στο Λιμενικό Σώμα έχουν συσταθεί έως σήμερα δεκαοχτώ (18)  πρωτοβάθμια σωματεία, τοπικά στα οποία μπορούν να εγγραφούν Λιμενικοί οποιουδήποτε διοικητικού βαθμού,  τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην  δευτεροβάθμια ομοσπονδία Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. , επτά (07) πρωτοβάθμια σωματεία, τοπικά στα οποία μπορούν να εγγραφούν Λιμενικοί οποιουδήποτε διοικητικού βαθμού,  τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην  δευτεροβάθμια ομοσπονδία Π.Ο.Λ  και ένα (01) πρωτοβάθμιο σωματείο, πανελλήνιο στο οποίο μπορούν να εγγραφούν μόνον οι εν ενεργεία Αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος από την ημέρα, κατάταξής τους και το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο σε καμία ομοσπονδία.


 Με τον συνδικαλιστικό νόμο  σε συνδυασμό και με τα  άρθρα 78 έως και 83  του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.)  ορίζονται επακριβώς οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας των σωματείων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 80 του Α.Κ. ορίζεται ότι για  είναι έγκυρο το καταστατικό ενός σωματείου θα πρέπει να καθορίζει: 1. το σκοπό, την επωνυμία, και την έδρα του σωματείου 2. τους όρους της εισόδου, της αποχώρησης και της αποβολής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. τους πόρους του σωματείου 4. τον τρόπο της δικαστικής και της εξώδικης αντιπροσώπευσης του σωματείου 5. τα όργανα της διοίκησης του σωματείου, καθώς και τους όρους με τους οποίους καταρτίζεται και λειτουργεί η διοίκηση και παύονται τα όργανα της. 6 τους όρους με τους οποίους συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών 7. Τους όρους για την τροποποίηση του καταστατικού 8. τους όρους για τη διάλυση του σωματείου.


Για αυτό το λόγο τα καταστατικά όλων των σωματείων είναι πανομοιότυπα, ειδικά δε όταν αυτά αφορούν εργαζομένους με το ίδιο αντικείμενο εργασίας. Ακόμα και η πλειοψηφία των σκοπών αναγράφονται και είναι υποχρεωτικοί από την παρ. 1 του άρθρου 4 του συνδικαλιστικού νόμου καθώς και από το σύνταγμα ακόμα και αν δεν έχουν αναφερθεί. Αναφέρονται δε για να τονίσουν την υποχρέωση της τήρησης  του συντάγματος από τα μέλη του.


Κατά την έννοια των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1, 12 παρ. 1, 23 και 25 του Συντάγματος, και 11 παρ.1 ΕΣΔΑ, με τις οποίες κατοχυρώνεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, μέσω της σωματειακής οργάνωσης και δράσης, συνάγεται ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα να ιδρύουν μη κερδοσκοπικά σωματεία και να μετέχουν σ’ αυτά χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους.


Στο άρθρο 7 του Συνδικαλιστικού Νόμου ορίζεται ότι  οι εργαζόμενοι μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι μόνο σε ένα πρωτοβάθμιο σωματείο του ίδιου κλάδου καθώς και αν υπάρχει διάταξη καταστατικού συνδικαλιστικής οργάνωσης που απαγορεύει τη συμμετοχή μελών της σε άλλη οργάνωση είναι ισχυρή. Αυτή η υποχρέωση- δέσμευση δημιουργήθηκε – εντάχθηκε στον νόμο και αναγράφεται και στα καταστατικά των σωματείων Λιμενικών Υπαλλήλων για δύο λόγους. 


Καταρχήν απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και της συνδικαλιστικής ελευθερίας είναι και η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων, η δημιουργία δηλαδή της ακώλυτης ίδρυσης και λειτουργίας, υπό την έννοια της παραλλήλου λειτουργίας στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο περισσότερων σωματείων, που απαρτίζονται από μέλη που ασκούν το ίδιο επάγγελμα ή ανήκουν στην ίδια επαγγελματική κατηγορία ή στην ίδια επιχείρηση και που επιδιώκουν τον ίδιο ή ανάλογο σκοπό. Δηλαδή οι εργαζόμενοι στο Λιμενικό Σώμα οι οποίοι έχουν  συστήσει μη κερδοσκοπικά σωματεία αποδέχονται  με την ιδρυτική τους πράξη ότι μπορούν και άλλοι συνάδελφοι τους στον ίδιο τόπο να συστήσουν παράλληλα σωματεία με τους ίδιους σκοπούς και για αυτό απαγορεύουν την εγγραφή των μελών τους σε άλλα ομοειδή πρωτοβάθμια σωματεία.


Ο δεύτερος και προφανής λόγος αφορά και πάλι την παράλληλη  λειτουργεία ομοειδών σωματείων  και συγκεκριμένα την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτών, όπου εφόσον δεν μπορούν να έχουν τα ίδια μέλη, δεν δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας εσκεμμένων κολλημάτων – προβλημάτων στην λειτουργία τους. Όταν δε διαπιστωθεί παράλληλη εγγραφή μέλους σε δύο πρωτοβάθμια σωματεία, το μέλος υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, από το σωματείο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο, με σκοπό – ποινή  την διαγραφή του μέλους. Στην πράξη όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί ποιος είναι εγγεγραμμένος και σε άλλο ομοειδή σωματείο οπότε και παρατηρείται,  άνευ αποδείξεων, η παράλληλη εγγραφή μελών, η οποία όμως από την στιγμή που μόνο συμβάλουν ως μέλη στους σκοπούς του σωματείου και δεν αντιτίθενται με αυτούς ούτε δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία του τα σωματεία στα οποία είναι εγγεγραμμένοι ,παράτυπα, δεν προχωρούν στην διαγραφή των μελών αυτών. Επίσης όταν ένας εργαζόμενος υποβάλει  αίτηση εγγραφής σε ένα σωματείο αποδέχεται αυτομάτως και την διαγραφή του από οποιοδήποτε ομοειδή σωματείο που τυχόν ήταν εγγεγραμμένο.   Επίσης με διαγραφή τιμωρείται και οποιοδήποτε μέλος έχει αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά.


Η άμιλλα και ο ανταγωνισμός ιδεών μεταξύ δύο σωματείων, σχετικά με αντικρουόμενες απόψεις τους, δεν είναι δυνατό να θεμελιώσουν λόγο καταχρηστικής ίδρυσης ενός εξ αυτών, ούτε λόγος διαγραφής μελών και σωματείων , ούτε συνεπάγεται καταχρηστικότητα, η μετέπειτα, συγκυριακή, μεγαλύτερη τυχόν αποδοχή του ενός σωματείου από τους εκάστοτε πολιτικούς και κυβερνητικούς φορείς.


Πώς όμως αντιλαμβάνονται οι εκπρόσωποι των Λιμενικών τον συνδικαλιστικό νόμο;


Πρόσφατα ο  πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ μέσα στη Βουλή είπε αυτολεξεί τα παρακάτω: (ακολουθεί ακριβής απομαγνητοφώνηση)
« πριν τοποθετηθώ επί του νομοσχεδίου, θα ήθελα να εκφράσω την δυσαρέσκεια μας για την συμμετοχή στην σημερινή συνεδρίαση της ΠΟΛ και του κυρίου Κυράνη, κατά τις οποίας ΠΟΛ εκκρεμούν  δικαστικές αποφάσεις. Εάν ισχύει ότι ζητήθηκε από το Κουμμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος η συμμέτοχή της ΠΟΛ, αυτό μας λυπεί ιδιαίτερα. Δεν τιμά κανέναν η ταύτιση με συνδικαλιστικά μορφώματα, αντιθέτως μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν ως δούρειος ίππος. Οφείλουμε όλοι μας να γυρίσουμε την πλάτη σε όσους βάζουν τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των λιμενικών, δεν υπάρχει … , η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός του κινήματος δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους εργαζόμενους ούτε πρόκειται να επιλύσει προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε, αυτά αναφορικά με την συμμετοχή της ΠΟΛ στην σημερινή συνεδρίαση … »


Σε αυτήν την τελευταία δημόσια “παρεκτροπή” μέσα στην βουλή έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο. Έδειξαν πως αντιλαμβάνονται αυτοί τον  συνδικαλισμό και πως αντιμετωπίζουν άλλους εκπροσώπους εργαζομένων οι οποίοι απλά εκφράζουν τις θέσεις τους και παρευρέθηκαν στον ίδιο χώρο για τον σκοπό αυτό. Έδειξαν δημόσια πως αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους που δεν συμφωνούν με τις πράξεις τους. Επιθυμούν και επιδιώκουν  την φίμωση τους. Η συμπεριφορά τους και οι πράξεις τους δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις και το πνεύμα που απορρέει από το συνδικαλιστικό  νόμο και από τα καταστατικά των σωματείων τους.


Ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του που θα συμμετέχουν και άλλοι εκπρόσωποι εργαζομένων του Λιμενικού Σώματος. Εργαζομένων που έχουν το συνταγματικό δικαίωμα να ιδρύσουν και έχουν ιδρύσει νόμιμα, με αποφάσεις δικαστηρίων, σωματεία διότι πίστεψαν και πιστεύουν ότι η «μοναρχία», μονοκαθεδρία της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ δεν επιλύει πλέον τα προβλήματα τους αλλά είναι ένα ακόμα πρόβλημα στον εργασιακό  τους χώρο. Εργαζομένων οι οποίοι θεωρούν και έχουν το δικαίωμα να θεωρούν ότι ένα άλλο σωματείο θα αναδείξει τα προβλήματα τους , θα προσπαθήσει για την επίλυσης τους και δεν θα τους αντιμετωπίζει ως ψηφαλάκια.


Ο πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ λειτουργώντας πέραν του δέοντος ανακοίνωσε τεχνηέντως καταδικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν, λέγοντας χαρακτηριστικά «κατά τις οποίας ΠΟΛ εκκρεμούν  δικαστικές αποφάσεις». Όταν υποβάλεις κατά  οποιουδήποτε αγωγή για τον οποιοδήποτε λόγο, εκκρεμή δική και όχι δίκη κατά αυτού. Το αποτέλεσμα της δίκης μπορεί να είναι αθωωτικό για τον εναγόμενο , μηνυόμενο,  και καταδικαστικό για τον ενάγων, τον μηνυτή. Επίσης δίνατε να εκκρεμεί δικαστική απόφαση εφόσον έχει γίνει το δικαστήριο και όχι πριν γίνει και καθότι εκκρεμή η απόφαση , δηλαδή δεν έχει εκδοθεί, δεν μπορείς να γνωρίζεις ούτε να προμηνύεις την καταδίκη του εναγόμενου.   Οπότε αν έχετε υποβάλει το οτιδήποτε κατά συναδέλφων, όπως συνηθίζετε να πράττεται, κάντε υπομονή να γίνει η δίκη και αφήστε τα δικαστήρια να αποφασίσουν!!!  Η μόνη καταδικαστική απόφαση που υπάρχει είναι κατά της Ε.Π.Λ.Σ. Αττικής Πειραιά και Νήσων, από την οποία είναι εκλεγμένος και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.,  για την παράνομη διαγραφή μελών του την οποία το δικαστήριο κήρυξε άκυρη και εσείς ουδέποτε εκτελέσατε.  


θεώρησε μάλλον ότι επειδή ήταν με τηλεδιάσκεψη και δεν ευρισκόταν μέσα στο χώρο θα γινόταν ανεκτό από τους παρευρισκόμενους να εξυβρίζει, χαρακτηρίζοντας ως «μόρφωμα» την νέα ομοσπονδία η οποία εκπροσωπεί συναδέλφους!!   Όπου και εισέπραξαν την ‘’χρωστούμενη’’ απάντηση από τον πρόεδρο της βουλής καθώς και την διαμαρτυρία βουλευτών.
Το ποιοι απειλούν, εξυβρίζουν , διώκουν συναδέλφους και βάζουν τα προσωπικά συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των λιμενικών, το γνωρίζουμε για αυτό άλλωστε σας γυρίσαμε την πλάτη. Το οφείλουμε όντως, πρώτα από όλα στους εαυτούς μας, στην αξιοπρέπεια μας ως άνθρωποι, ο καθένας ατομικά.


Στα συμφέροντα των Λιμενικών είναι να υπάρχουν κατά το δυνατόν περισσότεροι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι οι οποίοι θα διεκδικούν για αυτούς. Τα συμφέροντα τα δικά σας, τα προσωπικά,  είναι να μην υπάρχει εναλλακτική λύση για να μην φαίνεται η ανεπάρκεια σας και να μην μειωθούν τα έσοδα σας τα οποία είναι ετήσιος της τάξης τουλάχιστον των 150.000,00 ευρώ. 


Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που σας ώθησε να υποβάλλεται εν κρυπτό πρόταση για συνδικαλιστικό νόμο στο κ. Υπουργό εν αγνοία και της Π.Ε.Α.Λ.Σ και της Π.Ο.Λ. όπου στην ουσία διασφαλίζατε μόνο το δικό σας σωματείο, θα περιόριζε την Π.Ε.Α.Λ.Σ και θα καταργούσε εντελώς την Π.Ο.Λ.. Φυσικά από την στιγμή που υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για την ίδρυση σωματείων δεν υπάρχει ουδεμία πιθανότητα να ψηφιστεί ο οποιοσδήποτε νόμος που θα καταργεί αυτά.


Δεν είστε εσείς το ποιόν των συναδέλφων που Υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα. Δεν είστε καν συνάδελφοι!!!  Οι Συνάδελφοι δεν απειλούν, δεν εκδιώκουν συναδέλφους. Οι συνάδελφοι καταδικάζουν τις απειλές και θα καταδικάσουν και εσάς. 


Αυτός είναι ο εφιάλτης σας.  

ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθυπασπιστής
Ηράκλειο 01-02-2021

Πηγή: limenikanea.gr

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...