ΑΝΕΑΕΔ: Διακοπή κρατήσεων ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία και άμεση επιστροφή των παρακρατηθέντων

Το σήμα της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόλπων Δυνάμεων ( ΑΝΕΑΕΔ)

ΘΕΜΑ: Διακοπή  κρατήσεων ν.4093/2012 από τα Μετοχικά Ταμεία ( ΜΤΣ – ΜΤΝ- ΜΤΑ) και άμεση επιστροφή των παρακρατηθέντων.

  1. Μετά την από 11 Νοεμβρίου 2020 απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προς τη Βουλή των Ελλήνων σε σχετική ερώτηση των κ.κ Βουλευτών Ν. Παπαναστάση και Θ. Παφίλη, γνωρίζεται ότι η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) θα εκδώσει ανακοίνωση για το θέμα αφού λάβει γνώση και των απαντήσεων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.  
  2. Βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι :

α.  Να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων :

(1) Δεν απαντά στο ερώτημα που θέτουν οι ερωτώντες Βουλευτές.

(2) Δεν αναφέρει την απάντηση που είχε δώσει το Υπουργείο του στις 03 Δεκεμβρίου 2019 και στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι από 13-05-2016 «… οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του ν.3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει).Εξυπακούεται ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση ή περικοπή.», και κατέληγε « Ως εκ τούτου από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπεί η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης.». 

(3) Παραβλέποντας τον ν.4387/2016 και την απάντηση που έδωσε το δικό του  Υπουργείο, με τα όσα αναφέρει περί φορέων Γενικής Κυβέρνησης και δημοσιονομικού αποτελέσματος προσπαθεί εμμέσως να επηρεάσει την απάντηση / τοποθέτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

β.  Να υπενθυμίσουμε ότι :

(1) Τον Δεκέμβριο του 2012 και μετά από εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας (Α.Π.Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-2012), η οποία κοινοποιήθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ για εφαρμογή στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (τα οποία χαρακτηρίστηκαν φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α. και εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό), επιβλήθηκαν  στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων  και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων μειώσεις, που αντιστοιχούν στην εφαρμογή του μέτρου των περικοπών στις συντάξεις (κύριες, επικουρικές και μερίσματα) που θεσπίστηκε από τις συνδυασμένες διατάξεις της υποπαρ. Β3, της παρ. Β, και της υποπαρ. ΙΑ.5, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (φεκ Α’ 222).

(2) Σύμφωνα με τις αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, 1277/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 1-4/18 του Ειδικού Δικαστηρίου (του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος.) ο ν.4093/2012 έχει κριθεί αντισυνταγματικός.

(3) Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.28612/5798/5-12-12 ενέταξε τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων  στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. 

(4) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ951/2/126230/9-1-2013, επικαλούμενο την γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμ. 384/2012, ζήτησε την τροποποίηση του παραπάνω εγγράφου και την διαγραφή τους από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

(5) Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με έγγραφό του με αρ. πρωτ. Φ80000/1213/285/24-01-2013 :

 ι. Διατήρησε τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων  στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Κοινωνικό Προϋπολογισμό επικαλούμενο το μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

ιι. Ανέφερε ότι « Σε κάθε περίπτωση και μέχρι τυχόν αναθεώρηση του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, που θα εξαιρεί τους συγκεκριμένους κλάδους από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, το μέτρο της προοδευτικής μείωσης των συντάξεων του ν.4093/2012θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στους Ειδικούς  Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ), καθώς η απαρέγκλιτη εφαρμογή των δεσμεύσεων εφεξής αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση της χώρας, ενώ αποκλίσεις στις αποδόσεις των θεσμοθετημένων μέτρων θα οδηγήσουν σε αντίστοιχες προσαρμογές των σχετικών δαπανών.».  

(6)Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το δελτίο τύπου της 30ης Ιουλίου 2014 μεταξύ άλλων παραδέχεται ότι, στα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. και τους αντίστοιχους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων δεν συμμετέχει χρηματοδοτικά το Κράτος. 

(7) Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4387/2016 η χορήγηση παροχών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις καταθέσεις των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία των ταμείων. 

(8) Ο κ. Βρούτσης από τις 21 Ιουνίου 2012 μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015 ήταν Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και από τις 9 Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα είναι Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Στα διαστήματα αυτά ενώ έκανε τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω, δεν έκανε καμία διορθωτική ενέργεια ώστε τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι αντίστοιχοι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΝΣ, ΕΚΟΕΜΝ, ΕΚΟΕΜΑ):

ι. Να διαγραφούν από τον Υποτομέα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του Μητρώου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ 

ιι. Να διαγραφούν από τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΘ.Α.) και τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό. 

ιιι. Να καταργηθούν – ακυρωθούν τα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας και της  ΕΛΣΤΑΤ με τα οποία από το 2012 παράτυπα και χωρίς πραγματική νομική κάλυψη τα Μετοχικά Ταμεία και το ΕΚΟΕΜ έχουν ενταχθεί στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ως Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης.

ιv. Να καταργηθεί η εγκύκλιος με την οποία έχει θεσπιστεί η αποστολή των στοιχείων του Μερίσματος και του ΕΚΟΕΜ στην ΗΔΙΚΑ.  

Στο ίδιο διάστημα όμως επέδειξε συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα εν Αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.  

(9) Εξαιτίας του προγράμματος της ανταλλαγής ομολόγων και αναδιάταξης του Ελληνικού χρέους (PSI+), όπως νομότυπα αλλά όχι ηθικά και δίκαια εφαρμόστηκε, τα κεφάλαια των μετοχικών μας ταμείων και των ειδικών λογαριασμών καθώς και τα ομόλογα του Ελληνικού δημοσίου που είχαν τα μετοχικά ταμεία, τα οποία σύμφωνα με τους νόμους ΑΝ 1611/50, ν.2296/94 και ν.2469/97 ήταν υποχρεωτικά κατατιθέμενα στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπέστησαν τεράστια απώλεια. 

Σε αποτιμήσεις του 2012 οι απώλειες αυτές κυμαίνονταν σε ποσοστό άνω του 70% έναντι των αρχικών τους κεφαλαίων.  

(10) Η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) :

ι. Από το 2012 με συνέπεια και συνέχεια αγωνιζόταν και συνεχίζει να αγωνίζεται για την αποκατάσταση του συνόλου των αδικιών που έχουμε υποστεί, όπως το  σύνολο των άδικων περικοπών που επήλθαν και εξαΰλωσαν τις συντάξεις μας με τους μνημονιακούς  νόμους ( ν.3833/10, 3865/10, 4002/11, 4023/12, 4024/11 κλπ.   

ιι. Ειδικότερα όμως, αμέσως μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 τον Μάιο του 2016  μέχρι και σήμερα, έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών προκειμένου να διακοπούν οι μηνιαίες κρατήσεις του ν.4093/2012 και να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά τουλάχιστον από τις 13 Μαΐου 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016.  

  1. Τελούμε σε αναμονή για τις απαντήσεις και των άλλων Υπουργείων και καλούμε  τους συναδέλφους σε ετοιμότητα και εγρήγορση για τις όποιες επόμενες ενέργειες απαιτηθούν.  

Δείτε ακόμα...