ΑΝΕΑΕΔ: Επιστολή στον πρωθυπουργό για το χρονίζον πρόβλημα των κρατήσεων του ν.4093 και την επιστροφή των μη νομίμως παρακρατηθέντων

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό με θέμα τις κρατήσεις του ν.4093/2012 και την επιστροφή των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών απέστειλε η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) ζητώντας «να επιλυθεί το υφιστάμενο χρονίζον πρόβλημα».

Η επιστολή έχει ως εξής:

Προς: κ. Κυριάκο Μητσοτάκη Πρόεδρο της Κυβέρνησης των Ελλήνων

Κοιν : α. κ. Κωνσταντίνο Τασούλα Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
β. κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο Υπουργό Εθνικής Άμυνας
γ. κ Θανάση Παφίλη Βουλευτή του ΚΚΕ
δ. κ. Χρήστο Κατσώτη Βουλευτή του ΚΚΕ
ε. κ. Αλκιβιάδη Στεφανή Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
στ. Στρατηγό (ΠΖ) κ. Κωνσταντίνο Φλώρο Α/ΓΕΕΘΑ
ζ. Αντιστράτηγο (ΤΘ) κ. Χαράλαμπο Λαλούση Α/ΓΕΣ
η. Αντιναύαρχο κ. Στυλιανό Πετράκη Π.Ν Α/ΓΕΝ
θ. Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Γεώργιο Μπλιούμη Α/ΓΕΑ
ι. Αντιστράτηγο ε.α κ. Αντώνιο Μυτιληναίο Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΣ
ια. Αντιναύαρχο Π.Ν ε.α κ. Ιωάννη Σαμαρά Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΝ
ιβ. Αντιπτέραρχο (Ι) ε.α κ. Δημήτριο Μιχαλολιάκο Πρόεδρο Δ.Σ ΜΤΑ
ιγ. Μέλη και φίλους της ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ

Θέμα : Μετοχικά Ταμεία – Διακοπή κρατήσεων του ν.4093/2012 και επιστροφή των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών. – Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Σχετικά:

α. Έγγραφο της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) με αρ. πρωτ. 02/2020 από 20 Ιανουαρίου 2020 προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης των Ελλήνων, τον ΥΕΘΑ και την υπόλοιπη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ.
β. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο σχετ. ε, με αρ. πρωτ. 519 από 03 Δεκεμβρίου 2019.
γ. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο σχετ. στ, με αρ. πρωτ. Φ.900α/2308/16831 από 07 Ιανουαρίου 2020.
δ. Έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στο σχετ. στ, με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 17/01/2020 Α.Π 5367 ΕΞ 2020 από 17 Ιανουαρίου 2020.
ε. Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλη και Χρ. Κατσώτη με αρ. πρωτ. 1583/30-10-2019 [μετά την Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων
Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) με αριθμό 9/2019 από 27/10/2019]
στ. Ερώτηση των Βουλευτών του Κ.Κ.Ε κ. Θ. Παφίλη και Χρ. Κατσώτη με αρ. πρωτ. 2549/11-12-2019 ( μετά το σχετ. δ)
ζ. Κωδικοποιημένη υφιστάμενη νομοθεσία για τα Μετοχικά Ταμεία ΣΞ – ΠΝ – ΠΑ
η. Ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και λειτουργία των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
θ. Ισχύουσες αποφάσεις Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
ι. Έγγραφο προς τον ΥΕΘΑ και την υπόλοιπη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ) με αρ. πρωτ. 26/2019 από 07 Δεκεμβρίου 2019.

Κύριε Πρόεδρε

Δυστυχώς, μετά από πολύμηνη αναμονή, αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε στο θέμα των κρατήσεων του ν.4093/2012 και επιστροφή των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών, για το οποίο σας είχαμε αποστείλει σχετικό έγγραφο (σχετ. α) το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

2. Την στιγμή που εξαγγέλλετε την μερική επιστροφή (δηλαδή μόνο για το χρονικό διάστημα από11/06/15 έως12/05/16) των μη νομίμως παρακρατηθέντων ποσών του ν.4093/2012 και την μη επιστροφή για εμάς των ποσών του ν.4051/2012, εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις κρατήσεις που επιβλήθηκαν στα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων με τον ν.4093/2012, οι οποίες όμως θα έπρεπε να είχαν διακοπή από την 13η Μαΐου του 2016, ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016.

3. Σας υπενθυμίζουμε ότι :

α. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το με αρ. πρωτ. 519 από 03 Δεκεμβρίου 2019 έγγραφό του προς τη Βουλή των Ελλήνων (σχετ. β), αναφέρει με σαφήνεια στην παράγραφο 2 ότι, από 13-05-2016 «… οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι αυτές της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως ισχύει), της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του ν.3986/2011, όπως ισχύει και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (άρθρο41 του ν.4387/2016 όπως ισχύει).Εξυπακούεται ότι δεν εφαρμόζεται πλέον καμία άλλη μείωση ή περικοπή.», και αφού συνεχίζει παραθέτοντας το ισχύον νομικό καθεστώς και τα όσα προβλέπονται στις οδηγίες που δόθηκαν με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου(ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9) καταλήγει « Ως εκ τούτου από τη θέσπιση του ν.4387/2016 και μετά, για τις καταβαλλόμενες από 13.5.2016 και μετά κύριες συντάξεις, αλλά και για τις επανυπολογισθείσες από 1.1.2019 κύριες συντάξεις, έχει διακοπή η εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ν.4093/2012 μείωσης.» συμπληρώνοντας, ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

β. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στις 07 Ιανουαρίου 2020, με έγγραφό του (σχετ. γ) δήλωσε ότι η σχετική ανήκει αποκλειστικά στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

γ. Το Υπουργείο Οικονομικών, στις 17 Ιανουαρίου 2020, με έγγραφό του (σχετ. δ) δήλωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα.

  1. Από τις έγγραφες απαντήσεις των τριών Υπουργείων ( σχετ. β, γ, και δ) σε ερωτήσεις που κατέθεσαν στην Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ Θ. Παφίλης και Χρ. Κατσώτης ( σχετ. ε και στ), καλόπιστα έχουμε οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα χρόνια (δηλαδή από την εφαρμογή του ν.4387/2016 στις 13 Μαΐου 2016) δεν τερματίζεται το καθεστώς της μη σύννομης παρακράτησης των περικοπών που επιβλήθηκαν με το ν.4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των κρατήσεων από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, γιατί όλα τα Υπουργεία, τα οποία εμφανιζόμενα θεωρητικά ως συναρμόδια, δηλώνουν ότι είναι αναρμόδια για τη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Βεβαίως, παρά τα όσα αναφέρουν στις απαντήσεις τους τα παραπάνω Υπουργεία, η υφιστάμενη νομοθεσία καθορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες ενός εκάστου. (σχετ. ζ, η και θ.)

Κύριε Πρόεδρε

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως δύσκολο έργο του Πρωθυπουργού, το οποίο έχουν καταστήσει δυσκολότερο τόσο η πανδημία του Covid-19 όσο και οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

Θεωρούμε ότι το διάστημα δέκα (10) μηνών από την αποστολή του εγγράφου μας, ήταν αρκετά μεγάλο για να προβείτε στην οιαδήποτε ενέργεια για την διερεύνηση και επίλυση του προβλήματος ή τουλάχιστον να μας απαντήσετε στο έγγραφο αίτημά μας.

Εκτιμάμε ότι η μη απάντηση σε έγγραφο που σας έχει απευθύνει Έλληνας πολίτης ή ομάδα πολιτών, αν δεν αποτελεί προσβολή τουλάχιστον δεν συνάδει με τα χριστά ήθη διοικήσεως τα οποία ευαγγελίζεσθε.

Πιστεύουμε ότι :

  • Η μη πραγματική και ειλικρινής ενασχόληση της πολιτείας με τα προβλήματα των εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
  • Η παρατηρούμενη ολιγωρία, η οποία αγγίζει τα όρια της αδιαφορίας, για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
  • Η τακτική που εφαρμόζουν τα κυβερνητικά στελέχη, να μην απαντούν στα έγγραφά που τους απευθύνουν εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ ή οι ενώσεις τους,

δημιουργούν εικόνα απαξίωσης των εν αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ και δεν αποτελούν την ιδανικότερη συνεισφορά στην ενδυνάμωση του φρονήματος των εν ενεργεία στελεχών.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχετε προβεί, εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, σε οποιαδήποτε ενέργεια για την επίλυση του θέματος των κρατήσεων του ν.4093/2012 και της επιστροφής των μη νόμιμα παρακρατηθέντων ποσών,

σας καλούμε
επιτέλους να αναλάβετε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε :

α. Να επιλυθεί το υφιστάμενο χρονίζον πρόβλημα, να σταματήσουν άμεσα να γίνονται οι κρατήσεις του ν.4093/2012 και να επιστραφούν σε όλους τους δικαιούχους συναδέλφους τα μη νομίμως παρακρατηθέντα ποσά του ν.4093/2012 από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4387/2016 μέχρι την ημερομηνία διακοπής αυτών των κρατήσεων.

β. Να καθορίσετε με σαφήνεια ή απλά να επεξηγήσετε στα τρία Υπουργεία τις αρμοδιότητες που έχουν.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας, την σχετική ενημέρωσή μας και παραμένοντας στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και συνάντηση μαζί σας.

Για την Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝ.Ε.Α.Ε.Δ)
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Δ Ροΐδης

Ολόκληρη η Επιστολή της ΑΝΕΑΕΔ σε PDF

Δείτε ακόμα...