ΓΕΑ: Προκήρυξη 400 θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης

Πολεμική Αεροπορία- ΓΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2020 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη τετρακοσίων (400) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον τρία (3) έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά, έως την 30ή Απριλίου 2020. Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει στις μονάδες που υπηρετούν και στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους αντίστοιχα.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΖ8Κ6-Ξ0Ν.

Πηγή: ΓΕΑ

Δείτε ακόμα...