Λ.Σ. Βορείου Αιγαίου: Ένα ακόμη βήμα σε πρακτικές αδιαφάνειας και άρνησης της λογοδοσίας κάνει η Περιφερειακή Αρχή

Λαϊκή Συσπείρωση

Η Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου για την στάση της Περιφερειακής Αρχής:

Ένα ακόμη βήμα σε πρακτικές αδιαφάνειας και άρνησης της λογοδοσίας κάνει η Περιφερειακή αρχή.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11-2-2021 ανακοινώθηκε από το προεδρείο στο σώμα ότι « στο εξής στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της οικονομικής Επιτροπής δεν θα υπάρχει αυτός ο όγκος των θεμάτων, για να μην «φορτώνεται» η διαύγεια.»

Η Περιφερειακή Αρχή ΝΔ – ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) αξιοποιεί την αντικατάσταση της παρ.1 εδάφιο.ΣΤ του άρθρου 159 του νόμου 3852/10 με την παρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19, ΦΕΚ-139 Α/31-8-19, η οποία αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη και του δίνει τη δυνατότητα να «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων (…) Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην (…) απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της ΟΕ για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.»

Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα της Περιφερειακής Αρχής το οποίο, με προκάλυμα την νομιμότητα, καταφανώς υποβαθμίζει τον ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και κυρίως μεταφέρει ένα σοβαρό κομμάτι της διαχείρησης του δημοσίου χρήματος και λήψης των αποφάσεων σε «κλειστά γραφεία», στην «ενός ανδρός αρχή», μακριά από τον δημοκρατικό έλεγχο , τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Η Λαική Συσπείρωση Β.Αιγαίου καταγγέλει τη συγκεκριμένη πρακτική και ζητά όλα τα θέματα που αφορούν στην διαχείρηση των Οικονομικών της Περιφέρειας να συζητούνται και να αποφασίζονται στα αρμόδια συλλογικά όργανά της (Οικονομική Επιτροπή, Περιφερειακό Συμβούλιο).”

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...