Λιμενικό: Κριτήρια εισαγωγής στις Σχολές Λιμενικού και Ακτοφυλακής

Ορκομωσία Σημαιοφόρων Λιμενικού σώματος
Φώτο Αρχείου / Πηγή: Eurokinissi

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1423 Β’/15-04-2020 η ΚΥΑ Αριθμ. 2421.1/21777/2020 που αφορά:

«Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή των σπουδαστών και η επιλογή των υποψηφίων στις συγκεκριμένες Σχολές γίνεται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται σε κάθε έτος με κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής.

Στην συγκεκριμένη προκήρυξη αναγράφεται ο αριθμός εισακτέων της κάθε σχολής, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος, η διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων και τέλος, το έντυπο και το είδος της αίτησης.

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί ένα υποψήφιος είναι τα εξής:

– Να είναι Έλληνας πολίτης.

– Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

– Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.

– Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος.

– Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

– Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α’ 17), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα).

Ειδικά καθορίζεται ότι, όλοι οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

Η αναλυτική δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...