Βουλή: Τροπολογία για τους εκπαιδευτικούς που απορρίφθηκαν λόγω παραβόλου

Σχολείο-Τμήμα
Πηγή: Eurokinissi

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» κατέθεσε το ΚΚΕ με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει προκύψει με τους εκπαιδευτικούς που απορρίφθηκαν λόγω μη καταβολής παραβόλου 3 ευρώ.

Ακολουθεί ολόκληρη η τροπολογία:

Θέμα: Ένταξη των απορριφθέντων λόγω παράβολου των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019 και 1ΓΤ/2020 στους προσωρινούς και οριστικούς αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ των ανωτέρω προκηρύξεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του ν. 4589/2019 καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία προκηρύξεως μέσω ΑΣΕΠ, των θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και η κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τις ως άνω διατάξεις προβλέφθηκε ότι το σύνολο των ως άνω θέσεων θα καλύπτονται με βάση τους πίνακες κατάταξης, τόσο μέσω μονίμων διορισμών όσο και μέσω της πρόσληψης αναπληρωτών. Δυνάμει των διατάξεων αυτών εκδόθηκαν οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019 και 1ΓΤ/2020. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των αιτήσεων, που υποβλήθηκαν προέκυψε σημαντικός αριθμός υποψηφίων που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των παραβόλων αξίας 3 ευρώ, που έπρεπε να συνυποβληθούν με την αίτηση κάθε υποψηφίου. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διάταξη καθίσταται δικαιολογημένη και αναγκαία, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται ασάφειες και αστοχίες, που παρατηρήθηκαν και οι οποίες οδήγησαν μεγάλο αριθμό υποψηφίων σε αποκλεισμούς, οι οποίοι σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, οδηγούν σε αποκλεισμό των υποψηφίων για διάστημα συνολικά τριών (3) ετών (διάρκεια ισχύος των πινάκων), κατά τη διάρκεια των οποίων δεν δύνανται να προσληφθούν ούτε ως αναπληρωτές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)»

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

«Αιτήσεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019, 3ΕΑ/2019 και 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ χωρίς να συνοδεύονται από νομίμως εκδοθέν παράβολο δημοσίου ταμείου, θεωρούνται έγκυρες και λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το ΑΣΕΠ στους υπάρχοντες προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών αλλά και στην έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των ως άνω προκηρύξεων, εφόσον οι υποψήφιοι εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος εκδώσουν και προσκομίσουν με αίτησή τους ισόποσο παράβολο, ασχέτως ημερομηνίας εκδόσεως και εξόφλησης αυτού».

Δείτε ακόμα...