Υπουργείο Ναυτιλίας: Προαγωγές 11 συνολικά Ανθυπασπιστών και 17 Σημαιοφόρων

Τελετή ένταξης δύο νέων περιπολικών σκαφών στον στόλο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
Φώτο Αρχείου (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο ναυτιλίας οι προαγωγές 11 συνολικά Ανθυπασπιστών και 17 Σημαιοφόρων. Αναλυτικά δημοσιεύτηκα οι προαγωγές 3 Σημαιοφόρων και μιας Ανθυπασπιστή με βάση το Προεδρικό Διάταγμα της 11η Οκτώβρη 2021. Με το ΠΔ της 15ης Οκτώβρη 2021 προήχθησαν δέκα Ανθυπασπιστές απόφοιτοι Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αντίστοιχα με ΠΔ της 10ης Νοέμβρη 2021 προήχθησαν 14 Σημαιοφόροι στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Προαγωγή τριών Σημαιοφόρων και μιας Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 11 Οκτωβρίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

 • 1. Τις διατάξεις της περ. η) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 5 και της περ. ε) της παρ. 1 και των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.38/2012 (Α΄75).
 • 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 15 και της περ. ε) της παρ.7 του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύει.
 • 3. Το από 27 Απριλίου 2021 Προεδρικό Διάταγμα « Κύρωση Πινάκων Τακτικών Κρίσεων είκοσι πέντε (25) Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτους 2021, αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων» (Γ΄ 1117).

4. Την υπ΄ αριθμ. 2412.7/33897/14-05-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Πινάκων τακτικών Κρίσεων πενήντα επτά (57) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2021». Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων: 

 • 1. ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 3212)
 • 2. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 3286)
 • 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 3271)

στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 01 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

2. Προάγεται η Ανθυπασπιστής Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ΚΟΤΣΥΦΑΚΗ Ευαγγελία του Στυλιανού (Α.Μ. 3777), απόφοιτη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό της Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 04 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.

Προαγωγή δέκα Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 15 Οκτωβρίου 2021 μετά από πρόταση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με: 

 • 1. Τις διατάξεις της περ. ε) της παρ. 1 και των παρ. 2,3 και 5 του άρθρου 11 του π.δ.38/2012 (Α΄75).
 • 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 και της περ. ε) της παρ.7 του άρθρου 17 του π.δ.81/2012 (Α’139), όπως ισχύει.
 • 3. Τη διάταξη του άρθρου 23 του ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α΄63).
 • 4. Την υπ΄ αριθμ. 2412.7/33897/14-05-2021 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση Πινάκων τακτικών Κρίσεων πενήντα επτά (57) Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, έτους 2021».

1. Προάγονται στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επειδή συμπλήρωσαν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προαγωγής, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 13 Οκτωβρίου 2021,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και της περ. ε) της παρ. 7 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4532/2018, ως εξής: : 

 • 1. ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ Βασίλειος του Ιωάννη (Α.Μ. 5351)
 • 2. ΟΡΕΛΗΣ Αντώνιος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5352)
 • 3. ΓΚΙΟΚΑΣ Νικόλαος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 5402) 
 • 4. ΧΑΪΝΑΣ Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5408)
 • 5. ΤΣΟΥΣΗΣ Γεώργιος του Λεωνίδα (Α.Μ. 5411)
 • 6. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ Σταύρος του Θεοφάνη (Α.Μ. 5412)
 • 7. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 5492)
 • 8. ΒΟΡΤΕΛΙΝΑΣ Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 5503)
 • 9. ΦΩΤΙΚΑΣ Νικόλαος του Παναγιώτη (Α.Μ. 5525)
 • 10. ΤΣΙΓΚΑΣ Αναστάσιος του Γεωργίου (Α.Μ. 5539).

Προαγωγή 14 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό

Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 10 Νοεμβρίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και της περ. α) της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Προάγονται οι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • 1. ΤΑΚΑΚΗ Στυλιανή του Φανουρίου (Α.Μ.4085)
 • 2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη του Χριστοφόρου (Α.Μ.4087)
 • 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Κυράνθη του Ιωσήφ (Α.Μ.4088)
 • 4. ΜΠΟΥΝΟΥ Παναγούλα του Χρήστου (Α.Μ.4091)
 • 5. ΠΑΠΟΥΛΙΑ Ιφιγένεια-Σπυριδούλα του Εμμανουήλ (Α.Μ.4092)
 • 6. ΛΑΓΟΥΜΙΔΗ Μαρία του Αντωνίου (Α.Μ.4094)
 • 7. ΤΕΝΤΑ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4099)
 • 8. ΜΟΥΣΤΑΚΗ Μαργαρίτα του Βασιλείου (Α.Μ.4107)
 • 9. ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ Μαρία-Άννα του Σταματίου (Α.Μ.4111)
 • 10. ΠΕΛΩΝΗ Μαρία του Ιωάννη (Α.Μ.4114)
 • 11. ΑΥΔΙΚΟΥ Χριστίνα- Βαΐα του Δημητρίου-Κωνσταντίνου (Α.Μ.4115)
 • 12. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Ειρήνη του Γεωργίου (Α.Μ.4121)
 • 13. ΑΣΙΑΤΙΔΟΥ Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (Α.Μ.4125)
 • 14. ΤΥΡΕΛΗ Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ.4127)

στον βαθμό της Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη

κενών οργανικών θέσεων, λογιζομένης της προαγωγής αυτής από 25 Οκτωβρίου 2021, λόγω συμπληρώσεως

των απαιτούμενων για την προαγωγή αυτή προσόντων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περ. α) της παρ.1 και

της παρ.4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139).

Πηγή: HCG

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...