Π.Ο.Ε.Σ. : Για το επίδομα παραμεθόριων περιοχών στους Υπηρετούντες στα Συντάγματα Προκαλύψεως

ΠΟΕΣ

Επίσημη επιστολή εξέδωσε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ως απάντηση στην απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα Συντάγματα Προκάλυψης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία δεν συμφωνεί με την συγκεκριμένη απόφαση καθώς, όπως αναφέρεται στην επιστολή, πέρα από την οικονομική διάσταση του ζητήματος, τίθεται και θέμα ισότητας.

Ολόκληρη η επιστολή:

ΘΕΜΑ : Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών στους Υπηρετούντες στα Συντάγματα Προκαλύψεως

ΣΧΕΤ : α. ΠΔ 430/1983 (ΦΕΚ Α΄ 160, «Κύρωση του Στρατιωτικού Κανονισμού 80- 11 «ΠΡΟΚΑΛΥΨΗ») β. ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων) γ. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.») δ. ΑΠ Φ.841.2/2/235370/Σ.30/24.7.2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4ο ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 390/05.3.2020 έγγραφό μας στ. Ερώτηση 4728/06-03-2020 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ) ζ. Φ.900α/2395/16935/30.3.2020/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/30.4.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

1. Με τη (ζ) σχετική απάντηση επί της (στ) όμοιας, που προκλήθηκε μετά το (ε) σχετικό, ο κ. ΥΕΘΑ, μεταξύ των άλλων γνώρισε ότι:
α. Στο άρθρο 127 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74), όπως ισχύει, καθορίζεται η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη που υπηρετούν στις Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.
β. Σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος.
γ. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι, το 15ο Σύνταγμα Πεζικού «XV ΜΠ» δεν αποτελεί Μονάδα αλλά Συγκρότημα και ως εκ τούτου, τα υπηρετούντα σε αυτό στελέχη, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος του θέματος, όπως αυτό εξάλλου συμβαίνει και με τα λοιπά Συντάγματα Πεζικού, τα οποία έχουν υπό διοίκηση Τάγματα Προκαλύψεως καθώς και με τις Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες που επιτελούν παρόμοιο έργο.

2. Με το παρόν έγγραφό μας, επανερχόμενοι στο εν θέματι αντικείμενο, θεωρούμε ότι η γραμματική διατύπωση του (β) σχετικού, όπως τουλάχιστον την απέδωσαν οι συντάκτες της (ζ) όμοιας, εκτιμούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και απέχει παρασάγγας από τη βούληση του κανονιστικού συντάκτη αυτού [του (β) σχετικού], η οποία (βούληση) οφείλει να παραμείνει ισχυρή ανεξαρτήτως προσώπου που τυχόν εναλλάσσεται στην υλοποίησή της και ίδια στο πέρασμα του χρόνου.

3. Σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικό Κανονισμό Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος.

4. Κατά την άποψή μας όμως, σε ό,τι αφορά την προκάλυψη, είναι επίσης σαφές ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ αυτού, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων, χωρίς καμία αναφορά στις Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες, που επιτελούν παρόμοιο έργο.

5. Κατόπιν τούτων και μετά το (η) σχετικό, εμμένουμε στην πρότασή μας, όπως τούτη διατυπώθηκε με το (ε) όμοιο και θεωρώντας ότι προφανώς από αβλεψία δεν συμπεριλήφθηκε στο (δ) σχετικό και το προσωπικό που υπηρετεί στο 15ο ΣΠ ή όποιου άλλου Συντάγματος Προκάλυψης, στα στελέχη που δικαιούνται το εν θέματι επίδομα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε σχετικώς προκειμένου να επανεξεταστούν οι Μονάδες/Υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό [(δ) σχετικό], ώστε να συμπεριληφθεί και το προσωπικό που υπηρετεί στα Συντάγματα Προκάλυψης.

6. Πέραν τούτων, θεωρούμε ότι το υπόψη ζήτημα θέτει, πέραν της οικονομικής του διάστασης και θέμα ισότητας, ισονομίας και Συνταγματικής τάξης μεταξύ εργαζομένων του ίδιου Υπουργείου, καθόσον οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ, που υπηρετούν στη Φρουρά Καστοριάς και εργάζονται στον ίδιο χώρο (και τα Στρατιωτικά καταστήματα) με το στρατιωτικό προσωπικό, προς επίτευξη της αποστολής του 15ου ΣΠ, λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα.

7. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

8. Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Σχης (ΣΔΓ) 6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας Κατσανεβάκης Ιωάννης Επγός (ΥΑΔ) 6983503514

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...