ΠΟΕΣ: Παρέμβαση για τα κριτήρια στέγασης στελεχών στα Στρατιωτικά Οικήματα

ΠΟΕΣ

Να συμπεριληφθούν εισοδηματικά κριτήρια στην μοριοδότηση που λαμβάνουν τα στελέχη του Στρατού Ξηράς προκειμένου να στεγαστούν στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ), Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ) ζητά με έγγραφό της προς το ΥΕΘΑ η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), κοινοποιώντας σχετικές επιστολές των Ενώσεων Στρατιωτικών Καστοριάς, Χίου, Πιερίας και Δράμας.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ  :   Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού
ΣΧΕΤ    :   α. Υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/2005 Απόφαση ΥΕΘΑ [ΦΕΚ Β’ 519, «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών – Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)]
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108/2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΚΑΣ
γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11/2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΧΙ
δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 735/2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΠ
ε. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30/2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΔ 

  1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, τα σχετικά έγγραφα των Ενώσεων Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Καστοριάς (ΕΣΠΕΕΚΑΣ), Χίου (ΕΣΠΕΕΧΙ), Πιερίας (ΕΣΠΕΕΠ) και Δράμας (ΕΣΠΕΕΔ), με τα οποία αναδεικνύεται ο προβληματισμός των στελεχών του Στρατού Ξηράς για τη μοριοδότηση που λαμβάνουν προκειμένου να στεγαστούν στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ), Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜΥ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ) και προτείνουν να επέλθει τροποποίηση της (α) σχετικής και να συμπεριληφθούν εισοδηματικά κριτήρια στην υπόψη μοριοδότηση.

Το έγγραφο της ΕΣΠΕΕ Πιερίας

ΘΕΜΑ:   Στέγαση Στελεχών στα ΣΟΑ    –   ΣΟΜΥ  – ΣΟΕΠΟΠ  
ΣΧΕΤ : Υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344 /2005  Απόφαση ΥΕΘΑ [ ΦΕΚ Β’ 51 9, «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών  – Υπξκών (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ )]

1.  Ένα σημαντικό και διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί τους στρατιωτικούς, που υπηρετούν στις Μονάδες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, αλλά και εν γένει τους Έλληνες στρατιωτικούς, είναι το θέμα της στέγασής τους .

2. Στα κριτήρια και προϋποθέσεις (βαθμός, οικογενειακή κατάσταση κτλ.) που μνημονεύονται στο (α) σχετικό και λαμβάνονται υπόψη για τη στέγαση των στελεχών στα στρατιωτικά οικήματα (ΣΟΑ –   ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ), παρατηρούμε ότι, επί της ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το   οικογενειακό εισόδημα καθώς όπως αναφέρεται στο παράρτημα «Α» αυτής [της (α) σχετικής)] : α.    Αφαιρείται 1 μόλις μόριο από τη μοριοδότηση του στελέχους εφόσον έχει εισόδημα 70 βασικών μισθών Ανθυπολοχαγού ή Μόνιμου Λοχία , για  Αξκούς και Υπξκούς αντίστοιχα, προσαυξημένο κατά 3 βασικούς μισθούς για κάθε προστατευόμενο μέλος, πλην συζύγου.   β.    Αφαιρείται επίσης 1 μόριο για κάθε 1000    € εισόδημα πάνω από το   καθοριζόμενο κατά κατηγορία ποσό.

3.  Όπως διαπιστώνεται εύκολα από τα παραπάνω, η ελάχιστη αυτή   αρνητική μοριοδότηση με βάση τα οικονομικά κριτήρια, πραγματοποιείται σε   αρκετά υψηλά εισοδήματα που αφορούν μια μικρή μερίδα συναδέλφων και σίγουρα όχι την συντριπτική πλειοψηφία αυτών.

4. Η Ένωσή   μας,   αφού έλαβε και επεξεργάστηκε μια σειρά από προτάσεις των   μελών της , σχετικές με το θέμα   και   με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού , τις καταθέτει, προκειμένου   από την εφαρμογή τους να συμβάλει , κατά την άποψή μας,   στη   δικαιότερη κατανομή των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων   ανταποκρινόμενα στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων   και τη διευθέτηση των ανωτέρω αρρυθμιών:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του   σχετικού   να τροποποιηθεί    ως εξής: « 1. Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ   καθορίζεται τριετής .» Με την   τροποποίηση αυτή πιστεύουμε ότι θα αποφευχθεί    σε μεγάλο βαθμό το άγχος και η ταλαιπωρία της εσωτερικής μετακόμισης.  

β. Μετά την υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Παραρτήματος «Α» στον ΣΚ 300 – 6 (ΣΟΑ) της (α) σχετικής να προστεθεί υποπερίπτωση (6), ως εξής:
«(6)  (i). Για εισοδήματα από 10 000  € έως 22000    € , προσαυξανόμενα κατά 1500    €   για κάθε προστατευόμενο μέλος , με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά , πλην συζύγου , επιπλέον 40 μόρια.
(ii). Για εισοδήματα από 22001    € έως 33000    € , προσαυξανόμενα κατά 1500    € για κάθε προστατευόμενο μέλος , με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά , πλην συζύγου , επιπλέον 25 μόρια.
(iii). Για   εισοδήματα από 33001    €   έως 40 000  € προσαυξανόμενα κατά 1500    € για κάθε προστατευόμενο μέλος , με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά , πλην συζύγου , επιπλέον 10 μόρια.»  

γ. Ο στίχος (β) της υποπερίπτωσης 3 της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του   Παραρτήματος «Α» στον ΣΚ 300 – 6 (ΣΟΑ) της (α) σχετικής να τροποποιηθεί ως εξής:
« Για εισοδήματα άνω των 40 001  € προσαυξανόμενα κατά 15 00  € για κάθε προστατευόμενο μέλος με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά, πλην συζύγου, αφαιρούνται 15 μόρια. Για κάθε 1 000  € επιπλέον εισόδημα, θα αφαιρούνται 2 μόρια.»   δ. Τέλος προτείνεται η ανακατανομή των διατιθέμενων διαμερισμάτων ανά περιοχή σε ποσοστό 40% ΣΟΑ, 30%ΣΟΜΥ, 30% ΣΟΕΠΟΠ.  

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...