ΠΟΕΣ προς ΥΕΘΑ: Τροποποιήστε άμεσα την απόφασή σας για τους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη – Μην τους τιμωρείτε

ΠΟΕΣ

Στην πρόσφατη απόφασή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απέκλεισε, σύμφωνα με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), παντελώς από την πρόνοια για μεταθέσεις τους στον τόπο προτίμησής τους τους στρατιωτικούς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή αυτούς τους στρατιωτικούς που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

Μάλιστα η ΠΟΕΣ τονίζει ότι, η ανωτέρω πρόνοια ρυθμίστηκε ήδη με νόμο από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οποιαδήποτε υπουργική απόφαση δεν μπορεί να παραβλέπει όσα ο νόμος αυτός ορίζει.

Έτσι, με έγγραφό της η ΠΟΕΣ, που το κοινοποιεί και σε συλλόγους διαβητικών, ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού και την τροποποίηση της πρόσφατης απόφασής του πριν τον σχεδιασμό των στελεχών για το έτος 2022, ώστε τα στελέχη που είτε πάσχουν τα ίδια από σακχαρώδη διαβήτη είτε επιμελούνται ατόμου με σακχαρώδη διαβήτη να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν να υπηρετήσουν στον τόπο προτίμησής τους, όπως άλλωστε νόμος ορίζει.

Το έγραφο της ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ: Μέριμνα για τα Άτομα που Πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη
ΣΧΕΤ: α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών   των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)
    β. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)
     γ. Υπ΄ αριθμ. Φ.411/12/362832/Σ.8977/26/2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5700, «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και απο-σπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενό-πλων Δυνάμεων»)

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του (β) ομοίου, από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά αίτημα της Ομοσπονδίας μας και κατά πρότασή της, ρυθμίστηκαν προς το ευνοϊκότερο ζητήματα μεταθέσεων συναδέλφων μας στρα-τιωτικών που πάσχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα τέκνα τους από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό 50% τουλάχιστον (….. 2. Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη …. ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον».

2. Ο λόγος που ζήτησε η Ομοσπονδία μας και τελικώς πραγματοποιήθηκε η παραπάνω ρύθμιση ήταν για να ανακουφίσει τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω επιστημονικά στοιχεία:
α. Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αξιολογείται, σύμφωνα με τον ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 50% από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πάθησης και διά βίου.
β. Η ρύθμιση των παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ειδικά στις μικρές ηλικίες και τουλάχιστον έως την εφηβική ηλικία απαιτεί τη συνεχή παρουσία των γονέων τους.
γ. Η βέλτιστη ρύθμιση του διαβήτη αποτελεί βασική προϋπόθεση για να αποφευχθούν βαρύτατες επιπλοκές που συνοδεύουν την πάθηση του σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη φροντίδα του παιδιού με σακχαρώδη διαβήτη από μέρους των γονέων.

3. Με έκπληξη διαπιστώσαμε, αλλά και με αγανάκτηση και πικρία μας ενημέ-ρωσαν και συνάδελφοί μας που έχουν στην οικογένειά τους άτομα πάσχοντα από σακχαρώδη διαβήτη, ότι στη (γ) νέα απόφασή σας παραλήφθηκε παντελώς η περί-πτωση ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, πράττοντας κατά παράδοξο τρόπο διαφορετικά και σε αντίθεση με τα οριζόμενα στον (α) σχετικό νόμο, αφού στην απόφασή σας ορίσατε ότι: «…4. Στον τόπο προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά πολύτεκνοι, γονείς τριών τέκνων, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών, στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία, στελέχη με ανήλικο τέκνο που τελούν σε χηρεία, καθώς και στελέχη που με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, εκτός αν το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει διαφορετικά, επειδή συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι. Στελέχη με τέκνα που θα φοιτήσουν στη Γ ́ Λυκείου μετατίθενται μόνον κατόπιν επιθυμίας τους. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον 67%». Όπως αντιλαμβάνεστε πουθενά δεν αναφέρεται τι μέλλει γενέσθαι με/για τα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

4. Κατόπιν των παραπάνω, η Ομοσπονδία μας πεπεισμένη ότι η παραπάνω αβλεψία έγινε εκ παραδρομής και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε η βούληση να αδικηθούν ή να ταλαιπωρηθούν οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη συνάδελφοι μας, προτείνει την άμεση και πριν τον προγραμματισμό των μεταθέσεων για το έτος 2022 τροποποίηση της (γ) σχετικής, ώστε να συμπεριλάβει τούτη ως κριτήριο μεταθέσεων και την περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), τουλάχιστον, κατ΄ απόλυτη ταύτιση με τις διατάξεις του (α) σχετικού νόμου.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...